7419_Meora_Nederweert

M E O R A Spark l e & Sh i ne Co l l ect i on 2024 T h e J ewe l l e r y E d i t i on B ewa ar e x emp l a ar

1. S968 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.055ct. H SI diamant 1.199,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S963 Geel/witgouden hanger met 0.13ct. H SI diamant 999,- 4. S965 Geel/witgouden ring met 0.11ct. H SI diamant 1.599,- 1. 2. 4. 3.

in our store, Welcome w me co el Voe l j e we l kom b i j Meora Trend j uwe l i er en ervaar de toegevoegde waarde van team Meora , f ees te l i j k verpak t i n de vorm van k l ant vr i ende l i j khe i d , serv i ce , produc t kenn i s en ervar i ng ! Naas t s i eraden , hor l oges en l ederwaren i s Meora ook gespec i a l i seerd i n gedenks i eraden en t rouw- en ver l ov i ngs r i ngen . Team Meora he l pt en adv i seer t j e graag b i j reparat i es aan gouden en z i l veren s i eraden , het knopen van pare l s , het deskund i g p l aat sen van hor l oge bat ter i j en en band j es en voor de mees te hor l ogereparat i es . Ook voor oorbe l l en pr i kken ben j e h i er op het j u i s te adres , k i nderen worden gepr i k t door 2 medewer ks ter s . Team Meora heet j e we l kom, E l s , R ian , I nge , Mar ja & He idi

1. S026 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI diamant 629,- Yes E E N A L L I A N C E - R I N G O F E E N S O L I T A I R E R I N G ? Het verschi l tussen een Al l iance-r ing en een sol i tai re r ing l igt in het ontwerp en de set t ing van de ede l stenen. Een Al l iance-r ing i s een r ing waarbi j de band vol l edig i s bezet met een r i j van k l e ine ede l stenen. Een sol i tai re r ing i s een r ing waarbi j er enke l één grote ede l steen cent raal staat . 1.

2. S022 Geelgouden ring met 0.25ct. GH SI diamant 959,- 3. S300 Geel/witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 499,- 4. S014 Witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 289,- 5. S036 Geelgouden ring met 0.09ct. H SI diamant 379,- 6. S031 Witgouden ring met 0.13ct. H SI diamant 599,- when do I ask the question? W H A T D O Y O U C H O O S E ? Al l iance r i ngen symbo l i seren de eeuwi ghe id van l i e fde en worden vaak gekozen a l s t rouwr i ngen of j ubi l eumr i ngen . So l i tai re r i ngen worden vaak gekozen a l s ver l ov i ngsr i ngen . Be ide r i ngen hebben hun e i gen un i eke aant rekk i ngskracht en symbo l i ek . A L L I ANC E R I NG , E ND L ESS L OV E , E X P R ESS E D I N A C I RC L E O F BR I L L I ANC E . Alliance Solitair S O L I T A I R E R I N G , W H E R E O N E D I A M O N D S P E A K S V O L U M E S . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. S926 Witgouden ring met 0.84ct. H SI diamant 3.599,- 2. S922 Geel/witgouden ring met 0.52ct. H SI diamant 2.899,- B E S T O F B O T H W O R L D S Deze co l l ect i e bevat een pracht i ge verzame l i ng van sch i t terende diamanten , zorgvu l di g u i tgekozen ede l s tenen en s i eraden met f i j ne gouden detai l s . The House Of Jewe l s var i eer t van t i jd l oze k l ass i eke ontwerpen tot moderne creat i es . Ontdek de co l l ect i e en ervaar de l uxe e l egant i e en ver f i j n i ng van The House Of Jewe l s . 1. 2.

S436 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 2x 0.12ct. H SI diamant 1.699,- S1322 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.14ct. H SI diamant 2.050,- S1321 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.21ct. H SI diamant 2.650,-

Raymond Weil De elegante en tijdloze collectie viert de artistieke en muzikale geest achter het DNA van het merk. In de voetsporen van de grote componisten promoot het Zwitserse horlogeambacht van RAYMOND WEIL met respect voor de traditie en het erfgoed d t van generatie op generatie wordt doorgegeven bin en het familiebedrijf. toccatacollection 5925-PC-00300 1.125,- 5925-STP-00300 1.050,- 5985-P-00359 1.175,- 5985-PC-00359 1.025,- 5385-ST-00659 975,-

Raymond Weil De collectie is ontworpen ter ere van de vrijgevochten man die zijn lot in eigen hand wilt houden. De mixt klassiek en ingetogen tot een harmonieus en uniek ontwerp wat resulteert in elegante mechanische horloges welke voor verschillende gelegenheden gedragen kunnen worden. GMT 2761-STC-50001 2.725,- Automatic Chronograph 7741-ST3-50021 3.795,- freelancer collection

E A R C A N D I E S Los of a l s onderdee l van deze set geven ze een natuur l i j ke k l eur aan j e out f i t . H A P P Y R I N G S Draag er 1 of meerdere , apar t om een v i nger of tegen e l kaar voor een moderne l ook . J E W E L S Deze cush i on cut ameth i s t , c i t r i en en topaas z i j n omr i ngd met een ha l o van diamant . Cushion shaped 1. S472 Geelgouden collier met H SI diamant en sky blue topaas 42+3cm 799,- 2. S460 Geelgouden collier met H SI diamant en citrien 42+3cm 799,- 3. S466 Geelgouden collier met H SI diamant en amethist 42+3cm 799,- 4. S471 Geelgouden oorstekers met 2x H SI diamant en sky blue topaas 839,- 5. S465 Geelgouden oorstekers met 2x H SI diamant en amethist 839,- 6. S459 Geelgouden oorstekers met 2x H SI diamant en citrien 839,- 7. S462 Geelgouden ring met H SI diamant en citrien 719,- 8. S474 Geelgouden ring met H SI diamant en sky blue topaas 719,- 9. S468 Geelgouden ring met H SI diamant en amethist 719,- 3. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

1. S449 Geelgouden ring met 0.22ct. H SI diamant 769,- 2. S440 Geelgouden ring met 0.36ct. H SI diamant 1.150,- 3. S444 Witgouden ring met 0.50ct. H SI diamant 1.799,- D E L I C A T E P R O M I S E S E l k op hun man i er r i j ke l i j k bezet met diamanten , z i j n deze r i ngen a l t i jd een succes bi j l i e fhebbers van ver f i j nd des i gn . 1. 2. 3.

GO L D D I AMONDS & 1. S437 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.25ct. H SI diamant 1.450,- 2. S434 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.02ct. H SI diamant 1.199,- 3. S435 Geelgouden oorstekers met 2x 0.22ct. H SI diamant 1.799,- 4. S438 Geelgouden oorhangers met 2x 0.03ct. H SI diamant, 2x 0.30ct peridoot en 2x 1.05 ct. citrien 1.399,- 5. S436 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.12ct. H SI diamant 1.699,- S U N K I S S E D A L L U R E Zoek u l t i eme g l amour op met de tweevu l di ge pracht van diamanten en ede l s tenen zoa l s warm c i t r i en . 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2.

Beauty is the illumination of your soul 1. S588 Geelgouden ring met blauw topaas en london blue topaas 1.199,- 2. S585 Geelgouden armband 20cm 2.050,-

shine bright like 1. S653 Geelgouden hanger met zirkonia 499,- 2. S646 Geelgouden oorstekers met zirkonia 119,- 3. S648 Geelgouden klapoorringen (scharnier) paperclip met zirkonia 479,- 4. S647 Geelgouden oorhangers met zirkonia 399,- 5. S652 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 579,- 6. S660 Geelgouden ring met zirkonia 369,- 7. S657 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 479,- 8. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 9. S658 Geelgouden hanger met zirkonia 229,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

the Star you are I nnovat i eve s l u i t i ngen maken dee l u i t van het es thet i sche concept . 10. S651 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 769,- 11. S656 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 12. S654 Geelgouden collier met zirkonia 42+3cm 479,- 13. S650 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 349,- 10. 11. 12. 13.

PDA Tommy Hilfiger Dames 1. TH1782658 €189 2. TJ2780842 €79 3. TH1782661 €179 4. TH1782663 €199 5. TH1782681 €139 6. TH1782631 €149 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PDA Tommy Hilfiger Dames 7. TH1782677 €179 8. TH1782624 €199 9. TJ2780845 €69 10. TJ2780846 €99 11. TJ2780788 €89 12. TJ2780789 €79 13. TH1782683 €129 14. TH1782685 €139 7. 9. 10. 11. 13. 12. 8. 14.

S i eraden met een mat te of z i jdezachte afwerk i ng . De s i eraden kr i j gen deze u i t s t ra l i ng door het opperv l ak van het s i eraad te bewerken met techn i eken zoa l s bors te l en of et sen . Unique style with a matte touch Matted gold 1. S005 Geelgouden ring 449,- 2. S003 Geelgouden hanger 269,- 3. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 4. S001 Geelgouden oorstekers 339,- 5. S011 Geelgouden collier 43cm 639,- 6. S012 Geelgouden armband 19cm 419,- 7. S010 Geelgouden oorhangers 499,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. M A T T E T E X T U R E Door met een f i j ne bors te l over het s i eraad te wr i j ven , ont s taan er l i j nen op het opperv l ak . Deze l i j nen vers t roo i en het l i cht , waardoor het s i eraad een mat te u i t s t ra l i ng kr i j gt . S L E E K A N D R E F I N E D Uw mat te s i eraden kan j e re i n i gen met een zachte doek .

8. S008 Geelgouden collier 45cm 2.199,- 9. S009 Geelgouden armband 19cm 999,- 8. 9.

1. S1074 Geelgouden Closed Forever armband 17+2cm 819,- 2. S1077 Geelgouden hanger (kruis) met slot 109,- 3. S1080 Geelgouden hanger met zoetwaterparel en slot 149,- 4. S1081 Geelgouden hanger (graveer) met slot 135,- 5. S129 Augustus peridoot 139,- 6. S1075 Geelgouden hanger (meisje) met slot 159,- 7. S1079 Geelgouden hanger (hart) met slot 129,- 8. S1076 Geelgouden hanger (jongen) met slot 159,- 9. S1078 Geelgouden hanger (klaver) met slot 139,- G E T T H E L O O K Y O U R O W N C H A R A C T E R Een karakter i s t i eke hanger gee f t het gehee l een ext ra persoon l i j ke dimens i e . Each bracelet tells a story, weaving together moments of beauty and meaning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. S962 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.125ct. H SI diamant 1.599,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S963 Geel/witgouden hanger met 0.017ct. H SI diamant 999,- 4. S965 Geel/witgouden ring met 0.25ct. H SI diamant 1.599,- Goud en diamant , een ongedwongen duo met een e i nde l oze u i t s t ra l i ng . Solid as a rock 1. 2. 3. 4.

1. S324 Geelgouden ring met zirkonia 189,- 2. S331 Geelgouden ring met zirkonia 279,- 3. S339 Geelgouden ring 219,- 4. S307 Geelgouden oorringen 369,- 5. S312 Geelgouden collier 40+2+2cm 219,- 6. S317 Geelgouden hanger met zirkonia 79,- 7. S315 Geelgouden hanger 45,- 8. S316 Geelgouden graveerhanger 109,- 9. S304 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zirkonia 289,- 10. S310 Geelgouden klapoorringen (scharnier) 239,- S W I T C H I T U P Deze losse hanger t j es maken het moge l i j k j e hal sket t ing aan te passen naarge lang j e mood. 4. 6. 5. 8. 9. 10. 7. shine bright 1. 2. 3.

11. S311 Geelgouden oorstekers met zirkonia 69,- 12. S305 Geelgouden oorstekers 99,- 13. S303 Geelgouden oorstekers 119,- 14. S321 Geelgouden armband 19cm 259,- 15. S320 Geelgouden armband 19cm 199,- 16. S314 Geelgouden collier 45cm 519,- 17. S313 Geelgouden collier 40+2+2cm 319,- 18. S318 Geelgouden bangle ovale buis 4x60mm 959,- 19. S319 Geel/wit/roségouden armband met koord 13-26cm 179,- 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 19. 16. Draag col l i ers met verschi l l ende l engtes voor een spee l s laagj esef fect .

1. S359 Geelgouden collier 45cm 4.199,- 1.

2. S360 Geelgouden armband 20cm 1.899,- Simplicity is the keynote of true elegance 2.

M O RE 1. S1053 Geelgouden klapoorringen (scharnier) met zoetwaterparel 599,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S1054 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 349,- 4. S1056 Geelgouden ring met zoetwaterparel 499,- 1. 2. 3. 4.

1. S1059 Geelgouden oorstekers met zoetwaterparel 479,- 2. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 3. S1060 Geelgouden hanger met zoetwaterparel 619,- 4. S1062 Geelgouden ring met zoetwaterparel 869,- Zoetwaterpare l s raken noo i t u i t de mode . Een idea l e aanvu l l i ng op t i jd l oze s i eraden . Bottoml ss 1. 2. 3. 4.

Fjory Modern uitgevoerde sieraden van 14 karaats goud met daarin een kern van de hoogste kwaliteit zilver. Deze bijzondere samenstelling zorgt voor een sieraad dat sterk is en nagenoeg niet kan deuken. De sieraden zijn verkrijgbaar in geel, wit en rosé goud, in een ronde, ovale en vierkante uitvoering. 1. Bangle 40-A386104 1599,- 2. Bangle 40-A386104-0,50 2 3999,- 3. Bangle 40-A356105-0,09 2995,- 4. Bangle 40-A356104 1599,- 5. Bangle 40-A356105-1,26 6999,- 6. Oorstekers 40/25-OCFE011 169,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fjory 9. 10. 11. 12. 7. Armband 40/25-CFE01119 479,- 8. Collier 40/25-CFE01145 1125,- 9. Creolen 40-ORD50 199,- 10. Collier 40-J05,645 1395,- 11. Armband 40-J05,619 689,- 12. Bangle 40-A306104 1655,- 13. Armband 40-K0319 199,- 14. Collier 40-K0345 475,- 15. Armband 41-FANK0619 439,- 16. Collier 41-FANK0645 959,- GOUD MET EEN HART VAN ZILVER 7. 8. 13. 14. 15. 16.

Edox Edox is een onafhankelijk luxe Zwitsers horlogehuis uit de Zwitserse Jura, opgericht in 1884. Door haar rijke historie met een aantal baanbrekende uitvindingen heef t Edox enorm veel exper tise in het creëren van robuuste waterdichte horloges met een nautisch karakter alsmede het ver vaardigen van horloges met eigenschappen uit de autospor t. Alle horloges zijn voorzien van een krasbestendig saf fierglas. www.edox.ch Neptunian Automatic 80120 3BUM BUF - 100 ATM 1.450,- Neptunian Automatic 80120 3VM NIN - 100 ATM 1.450,- SkyDiver Automatic with extra strap 80126 3VIN GDN - 30 ATM 1.950,- SkyDiver Automatic with extra strap 80126 3BUN BUIN - 30 ATM 1.890,- SkyDiver Automatic with extra strap 80126 357RNM NIRB - 30 ATM 1.950,-

Edox NEPTUNIAN Neptunian Automatic 80120 3NM ODN - 100 ATM 1.450,-

PDA Boss Heren 2. 1. HB1514093 €379 2. HBJ1580511 €109 1.

PDA Boss Heren 5. 6. 8. 7. 3. HB1514076 €229 4. HB1514077 €279 5. HB1514088 €479 6. HBJ1580495M €89 7. HBJ1580501M €99 8. HB1514081 €379 3. 4.

• RR-60103 | € 49,90 • RR-60105 | € 39,90 • RR-L0147 | € 89,90 • RR-60102 | € 49,90 • RR-80096 | € 49,90 • RR-L0155 | € 139,00 • RR-40071 | € 39,90 • RR-80098 | € 49,90 • RR-80051 | € 50,00 • RR-M0021-G | € 55,00 • RR-80094-G | € 45,00 • RR-60046-G | € 60,00 • RR-80101-G | € 59,90 • RR-L0156-S | € 99,90 • RR-60106-S | € 45,00 • RR-60112-S | € 49,90 • RR-60115-S | € 49,90 • RR-60087 | € 45,00 • RR-80032 | € 42,50 • RR-L0131 | € 139,00 MIX & MATCH MET DE ARMBANDEN VAN REBEL & ROSE! Team Meora helpt en adviseert je graag bij het maken van een mooie combinatie.

Sif Jakobs 1. Oorsieraad Ellisse SJ-E2310-CZ-YG €215,- 2. Collier Ellisse SJ-N2353-BLCZ-YG €135,- 3. Oorsieraad Ellera SJ-E2869-GBL €89,- 4. Collier Ellera SJ-N2872-CZ-YG (38cm) €199,- 5. Collier Ellera SJ-N2872-BLCZ-YG (43cm) €199,- 6. Ring Ellera SJ-R2869-GBL €75,- 7. Ring Ellera SJ-R2357-CZ €149,- 8. Ring Ellisse SJ-R2342-BLCZ-YG €189,- 9. Ring Ellisse SJ-R2340-CZ-YG €135,- 10. Ring Felline SJ-R2393-GBL €199,- 11. Collier Felline SJ-P2391-GBL €149,- 12. Oorsieraad Ellisse SJ-E2308-CZ-YG €95,- Alle sieraden zijn gemaakt van Sterling Zilver,18K goud verguld en afgewerkt met zirkonia stenen 1. 2. 3. 4. 10. 11. 6. 8. 9. 12. Let yourself Shine 7. 5.

Sif Jakobs

1. 2. 1. S785 Zilveren collier 43+3cm 449,- 2. S786 Zilveren armband 17+3cm 219,-

Sturdy materials for the bold at heart

PDA Boccia Jewels & Watches Boccia Titanium is hét titanium merk van Nederland. Titanium is sterk, licht in gewicht, neemt de temperatuur van de huid snel aan en is zeer huidvriendelijk. Bovendien is het corrosie- en temperatuurbestendig. Boccia Titanium maakt alleen gebruik van pure materialen. Alle titanium componenten zijn gemaakt van 99,7% puur titanium; een materiaal met bijzondere eigenschappen. Alle diamanten zijn met de hand gezet. BOCCIA TITANIUM 4. 5. 8. 1. 6. 3. 7. 2.

PDA Boccia Jewels & Watches 14. 1. 3239-03 Titanium dameshorloge €169,- 2. 3239-01 Titanium dameshorloge €139,- 3. 05071-02 Titanium oorstekers €79,- 4. 08068-01 Titanium collier €189,- 5. 08068-02 Bicolor titanium collier €199,- 6. 03052-02 Bicolor titanium armband €99,- 7. 05071-01 Titanium oorstekers €59,- 8. 03052-01 Titanium armband €89,- 9. 08064-02 Titanium collier €139,- 10. 05067-02 Titanium oorringen €119,- 11. 03049-02 Titanium armband €99,- 12. 3351-04 Titanium dameshorloge €149,- 13. 3351-05 Titanium dameshorloge €139,- 14. 0866-01 Titanium collier €179,- 15. 3348-01 Titanium dameshorloge €229,- 16. 3348-02 Titanium dameshorloge €269,- 17. 08065-02 Titanium collier inclusief hanger met diamant €129,- 18. 05064-03 Titanium oorstekers met diamant €99,- 9. 11. 10. 17. 12. 13. 15. 16. 18. 99,7% PUUR TITANIUM

1. S781 Zilveren armband 18+1cm 289,- 2. S1085 Zilveren bangle met vlakke buis 6x60mm 229,- 3. S1084 Zilveren geoxideerde armband 18cm 219,- 4. S1083 Zilveren armband 20cm 199,- 5. S1082 Zilveren armband 19cm 229,- Het samenspe l van z i l ver en zwar t creëer t een t i jd l oze en mys ter i euze l ook . 1. 2. 3. 4. 5. 2024

YOUR JEWELLERY LIKE A PRO Organize Verzame l j e s i eraden en s t raa l over de he l e were l d. 1. S1135 Sieradenbox camel, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 2. S1136 Sieradenbox zwart, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 3. S1134 Sieradenbox zachtroze, 230x130x120mm (bxdxh) 75,- 1. 2. 3.

shine bright like 1. S768 Zilveren ring met zirkonia 75,- 2. S766 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 95,- 3. S764 Zilveren oorringen met zirkonia 89,- 4. S762 Zilveren oorhangers 49,- 5. S765 Zilveren armband met zirkonia 17+3cm 89,- 1. 2. 3. 4. 5.

6. S756 Zilveren oorstekers met donkergrijs maansteen 95,- 7. S748 Zilveren oorstekers met zirkonia 32,50 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 10. the Star you are 8. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 9. S750 Zilveren hanger met zirkonia 25,- 10. S749 Zilveren collier 41+4cm 25,- 11. S757 Zilveren hanger met donkergrijs maansteen 79,- 12. S752 Zilveren ring met zirkonia 32,50 13. S759 Zilveren ring met donkergrijs maansteen 89,-

Bring out your child's enthusiasm. K 1. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 2. S899 Zilveren hanger 22,50 3. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 4. S898 Zilveren hanger 25,- 5. S1146 Zilveren ring 25,- 6. S880 Zilveren collier 36+4cm 49,- 7. S881 Zilveren armband 13+3cm 42,50 8. S902 Zilveren armband 16cm 32,50 9. S892 Zilveren oorstekers 25,- 10. S895 Zilveren oorstekers met zirkonia 25,- 11. S891 Zilveren oorstekers 14,- 12. S894 Zilveren oorstekers 18,- 13. S893 Zilveren klapoorringen (scharnier) 35,- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 7. 8. 9. 10. 12. 13.

I DS 14. S900 Zilveren armband 11+2cm 29,- 15. S901 Zilveren armband 11+2cm 16,- 16. S1160 Zilveren ring met zirkonia 25,- 17. S1153 Zilveren ring 25,- 18. S896 Zilveren collier 36+4cm 25,- 19. S897 Zilveren hanger 25,- 20. S890 Zilveren klapoorringen (scharnier) met hanger 37,50 21. S1140 Zilveren ring met roze zirkonia 25,- 22. S883 Zilveren collier 36+4cm 75,- 23. S886 Zilveren ring met parelmoer 42,50 24. S882 Zilveren oorstekers 79,- only k i d s C U T E A N D S T U N N I N G De spee l she id en vro l i j khe id van deze j uwe l en spr i ngen eru i t . 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1. S1093 Zilveren ring met zirkonia 69,- 2. S1090 Zilveren armband met zirkonia 19cm 199,- 3. S1091 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 79,- 4. S1089 Zilveren collier met zirkonia 45cm 449,- The allure of silver blends with the radiance of a thousand stars 3. 3. 1. 1. 2. 2. 4. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2023 Kasius Sieraden B.V. scan naar onze website Maandag: gesloten Dinsdag: 9.30 - 18.00 Woensdag: 9.30 - 18.00 Donderdag: 9.30 - 18.00 Vrijdag: 9.30 - 20.00 Zaterdag: 9.30 - 17.00 Kerkstraat 47 6031 CE Nederweert T 0495 - 843 107 info@meora.nl www.meora.nl Voor koopzondagen en afwijkende openingstijden in de maand december, raadpleeg de website: www.meora.nl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0