7419_Meora_Nederweert

int ro Heidi, Marja, Inge en Els Voe l j e we l kom b i j Meora T rend j uwe l i er en ervaar de toegevoegde waarde van team Meora , f ees te l i j k verpak t i n de vorm van k l antvr i ende l i j khe i d , serv i ce , product kenn i s en ervar i ng ! Naas t s i eraden , hor l oges en l ederwaren i s Meora ook gespec i a l i seerd i n gedenks i eraden en t rouw- en ver l ov i ngs r i ngen . Team Meora he l pt en adv i seer t j e graag b i j reparat i es aan gouden en z i l veren s i eraden , het knopen van pare l s , het deskund i g p l aat sen van hor l oge bat ter i j en en band j es en voor de mees te hor l ogereparat i es . Ook voor oorbe l l en pr i kken ben j e h i er op het j u i s te adres , k i nderen worden gepr i k t door 2 medewer ks ter s . Team Meora heet j e we l kom, Welkom!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0